facebook

PAKALPOJUMA POLITIKA1. TERMINI
1.1. Pakalpojuma sniedzējs / Elizings – Elizings.lv (ELIZINGS.LV SIA), uzņēmums, kas dibināts un darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 40103874151, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, Latvijas Republika, PVN maksātāja Nr. LV40103874151.
1.2. Pakalpojuma saņēmējs / Klients – fiziska persona, kura iegādājas pakalpojumu vietnē elizings.lv, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu un plāno saņemt pakalpojumu no SIA ELIZINGS.LV personiskajām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām un mērķiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.
1.3. Portāls – elizings.lv interneta vietne
1.4. Noteikumi – šie attālināta pakalpojuma noteikumi, kas nosaka Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma saņēmēja pienākumus un tiesības.


2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
2.1. Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un tie nosaka Pakalpojuma saņēmēja un Pakalpojuma sniedzēja abpusējās tiesības, pienākumus un atbildību un citus noteikumus attiecībā uz Pakalpojuma sniedzēja piedāvāto pakalpojumu internet vietnē www.elizings.lv.
2.2. Pakalpojuma saņēmējs var saņemt pakalpojumu tikai piekrītot Noteikumiem. Apliecinot, ka ir izlasīti Noteikumi. Pakalpojuma saņēmējs apņemas tos ievērot un rīkoties tiem atbilstoši. Saņemot pakalpojumus, Pakalpojuma saņēmējs piekrīt ievērot Noteikumus un apliecina, ka tos saprot. Ja Noteikumi nav izlasīti un/vai saprasti, vai arī Pakalpojuma saņēmējs tiem nepiekrīt, pakalpojumu saņemt nav iespējams.
2.3. Pakalpojumu sniedz Latvijas Republikas teritorijā.
2.4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā, kad tie ir publicēti portālā. Ja pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas Pakalpojuma saņēmējs lieto portālu, tiek uzskatīts, ka ir saņemta Pakalpojuma saņēmēja piekrišana visiem Noteikumu grozījumiem.
2.5. Termins "Pakalpojums", kas lietots šeit un turpmāk Noteikumos, attiecināms uz pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts citādi vai kad konteksts nosaka citādu šī vārda izpratni.


3. PAKALPOJUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ
3.1. Iegādāties Pakalpojumu Portālā var tikai reģistrēti Klienti. Pirms reģistrēties, Klients izlasa Portāla privātuma politiku. Kad Klients reģistrējas Portālā, tiek uzskatīts, ka ir izlasīta Privātuma politika.
3.2. Klients reģistrējas, aizpildot pieteikuma veidlapu un sniedzot nepieciešamos datus (turpmāk – Reģistrācijas datus). Par Reģistrācijas datu pareizību, neizpaušanu un/vai saglabāšanu ir atbildīgs Klients.
3.3. Lai iegādātos Pakalpojumu, Klients aizpilda elektronisku pieteikuma veidlapu.
3.4. Klients apņemas pēc sava pieteikuma apstiprināšanas apmaksāt 0,01 euro (1 centu) tādā veidā apliecinot savu personisko informāciju.
3.5. Pakalpojuma sniedzējs var neapstiprināt Klienta pieprasījumu, ja Klients nav izpildījis visus Pakalpojuma pasūtīšanas nosacījumus.


4. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Klientam ir tiesības:
4.1.1. saņemt pakalpojumu Portālā atbilstoši Noteikumiem, citiem Pakalpojuma sniedzēja nosacījumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem;
4.1.2. atkāpties no Portāla noformēta pakalpojuma, par to ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski informējot Pakalpojuma sniedzēju atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā;
4.1.3. izmantot citas tiesības atbilstoši Noteikumiem un/vai Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.
4.2. Klients apņemas:
4.2.1. apmaksāt 0,01 EUR un pieņemt Portāla pakalpojumu;
4.2.2. apskatīt un pārbaudīt Pakalpojumu, to pieņemot, un informēt Pakalpojuma sniedzēju problēmām atbilstoši šajos Noteikumos aprakstītajai procedūrai;
4.2.3. neizmantot Portālu tā, ka tiek apdraudēta tā pienācīga funkcionēšana un drošība vai ka tiek ierobežota citu lietotāju piekļuve Portālam;
4.2.4. ievērot citos noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos norādītās prasības.


5. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības:
5.1.1. ierobežot vai liegt Klientam pieeju Portalam bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī atcelt Klienta reģistrāciju, ja Klients mēģinājis kaitēt stabilai Portala darbībai un/vai nav pildījis savus pienākumus; Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par Klienta radītiem zaudējumiem;
5.1.2. uz laiku pārtraukt vai izbeigt Portāla darbību, veikt izmaiņas Portalā vai atsevišķās tā daļās, mainīt tā saturu daļēji vai pilnībā, ierobežot pakalpojumus Portālā, mainīt Portāla tīmekļa vietnes adresi, iepriekš nebrīdinot Klientu; Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu Klientam, kas radies šādu darbību rezultātā;
5.1.3. mainīt Noteikumus, Pakalpojuma saņemšanas noteikumus un nosacījumus vai citus uz Portālu attiecināmus nosacījumus, publicējot izmaiņas Portalā.
5.2. Pakalpojuma sniedzējs apņemas:
5.2.1. cienīt Klienta privātumu un sargāt Klienta datu konfidencialitāti, izņemot spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos un Portāla Privātuma politikā noteiktos gadījumus;
5.2.2. Ja Pakalpojuma sniedzējs kāda iemesla dēļ nevar sniegt Klientam prasīto pakalpojumu, iemaksātā summa 1 centu apmērā (0,01 EUR) netiek atgriezta Klientam.


6. PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA
6.1. Ja Klients piesakās pakalpojumam, tos var saņemt Pakalpojuma sniedzēja birojos vai internet vietnē elizings.lv. Veicot pasūtījumu, Klients izvēlas pakalpojumu, kuru vēlās saņemt.
6.2. Klients saņem pasūtīto pakalpojumu ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs elektroniski informējis Klientu, ka pakalpojums ir gatavs.
6.4. Kad Klients ir saņēmis pakalpojumu, tās uzskatāmas par izsniegtām (piegādātām) klientam.


7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
7.1. Uzskatāms, ka Klients rakstiski ir piekritis visai Pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, arī šiem Noteikumiem, informācijai par Pakalpojuma sniedzēju piedāvātajām pakalpojumiem un to īpašībām, procedūrai attiecībā uz Klienta tiesībām atkāpties no pakalpojuma saņemšanas.
7.2. Klienta un Pakalpojuma sniedzēja noslēgtu līguma nosacījumus regulē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.
7.3. Pakalpojuma sniedzējs var jebkurā laikā nodot šajos Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez Klienta piekrišanas vai paziņošanas Klientam.
7.4. Visas Klienta un Pakalpojuma sniedzēja domstarpības attiecībā uz Noteikumiem risina sarunu ceļā. Ja līgumslēdzējas puses nespēj atrisināt domstarpības sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tās risina atbilstoši spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai procedūrai.
7.5. Klients var iesniegt prasības un/vai sūdzības par Portālā saņemtajiem pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, zvanot uz tālruni +371 65452554, vai rakstot uz e-pasta adresi pasts@ptac.gov.lv, vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv, vai aizpildot pieteikumu platformā patērētāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē http://ec.europa.eu/odr/.
7.6. Šie Noteikumi ir spēkā no 2021. gada 01.Augustu.