facebook

Apstiprināta ar SIA “eLizings.lv” valdes lēmumu
Spēkā no: 01.03.2023

SIA “eLizings.lv”
PERSONAS DATU APSTRĀDES TIRGVEDĪBAS NOLŪKOS POLITIKA
(2.versija)

1. Personas datu Pārzinis

Nosaukums: SIA „eLizings.lv”
Reģistrācijas numurs: 40103874151
Juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, Latvija
E-pasts saziņai Personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos: info@elizings.lv
Tīmekļa vietne: www.elizings.lv

2. Termini un definīcijas

3. Politikas mērķis

Politikas mērķis ir sniegt Datu subjektam informāciju par to Datu veidiem, kuru Apstrādi veic Pārzinis tirgvedības nolūkos, īstenojot ar mārketinga aktivitātēm saistītās darbības.

Pēc iepazīšanās ar šo Politiku, Datu subjektam tiek dota izvēles iespēja atļaut Pārzinim izmantot Datus tirgvedības nolūkos vai arī atteikties no tās.

4. Politikas piemērošana

Politika ir paredzēta Pārziņa Klientiem, kas ir Datu subjekti, un ar Klientiem saistītajiem Datu subjektiem, kuri pārstāv Klientus, īstenojot komunikāciju ar Pārzini

Politika tiek piemērota Datiem, kurus Pārzinis izmanto tirgvedības nolūkos

Informācija par kopējiem Pārziņa īstenotās Apstrādes principiem un mērķiem, kā arī par Datu subjekta tiesībām uz Datu aizsardzību un to īstenošanu ir sniegta Privātuma politikā Klientiem, kura atrodas Pārziņa Tīmekļa vietnē www.elizings.lv.

5. Personas datu apstrāde

Pārzinis, īstenojot mārketinga pasākumus, Apstrādā sekojošus Datus:

Pārzinis, izmantojot augstāk norādītos Datus, uztur saikni ar saviem Klientiem, nosūtot tiem mārketinga ziņojumus ar aktuālo informāciju par sniegtajiem Pakalpojumiem un to jaunumiem, jauniem produktiem, piemērotām atlaidēm un citiem izdevīgiem piedāvājumiem. Paziņojumi tiek sūtīti uz e-pasta adresi vai īsziņas veidā. Pārzinis veic arī tiešus zvanus.

Pārziņa veiktā Apstrāde tirgvedības nolūkos ir likumīga, ja pamatojas uz VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu: “Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem”.

Piekrītot šai Politikai, Datu subjekts piekrīt Datu izmantošanai, jeb Apstrādei, tirgvedības nolūkos, un atsevišķi apstiprina vai neapstiprina marketinga ziņojumu saņemšanu no Pārziņa.

Sniegtā piekrišana jebkurā brīdī var tikt atsaukta, paziņojot par šādu vēlmi Pārzinim, nosūtot vēstuli uz augstāk norādītajiem Pārziņa kontaktiem. Saņemot piekrišanas Datu izmantošanai tirgvedības nolūkos atsaukumu, Pārzinis nekavējoties pārtrauc to Datu Apstrādi, kura tiek veikta mārketinga nolūkos.

Mani iestatījumi