facebook

Apstiprināta ar SIA “elizings.lv” valdes lēmumu
Spēkā no: 01.03.2023

SIA “elizings.lv”
PRIVĀTUMA POLITIKA
Klientiem
(2.versija)

1. Personas datu Pārzinis

Nosaukums: SIA „elizings.lv”
Reģistrācijas numurs: 40103874151
Juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, Latvija
E-pasts saziņai Personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos: info@elizings.lv
Tīmekļa vietne: www.elizings.lv

2. Termini un definīcijas

3. Politikas mērķis

Politikas mērķis ir sniegt Datu subjektam informāciju par Personas datu veidiem, ko vāc, uzglabā un apstrādā Pārzinis, Datu subjektu kategorijām un Personas datu apstrādes mērķiem un to pamatiem, kā arī par to, kā Pārzinis apstrādā, aizsargā un uzglabā Personas datus, ievērojot saistošo normatīvo aktu prasības.

4. Politikas piemērošana

Politika tiek piemērota Pārziņa Klientiem, kas ir Datu subjekti un ar Klientiem saistītajiem Datu subjektiem (Klientu pārstāvjiem, dalībniekiem u.c. fiziskajām personām).

Politika tiek piemērota visiem Personas datiem, ko Pārzinis iegūst jebkurā veidā, ko tas uzglabā vai apstrādā.

5. Personas datu apstrādes principi

Veicot Personas datu apstrādi, Pārzinis stingri ievēro zemāk norādītus principus:

6. Personas datu veidi

Pārzinis vāc un apstrādā šādus Personas datu veidus:

7. Personas datu apstrādes nolūki un pamatojums

Pārzinis apstrādā Personas datus tikai uz likumīga pamata.

Par pamatu Personas datu apstrādei kalpo normatīvo aktu prasības vai Datu subjekta piekrišana Personas datu apstrādei noteiktajiem nolūkiem.

Personas dati tiek apstrādāti sekojošiem nolūkiem:

 1. Līgumu noslēgšana un ar to saistītas darbības
  • Klienta un / vai tā pārstāvja identificēšana;
  • Klienta kontaktinformācijas saņemšana;
  • Pārliecināšanās par Klienta vai tā pārstāvja personību;
  • Līguma sagatavošana un aizpildīšana ar Personas datiem.
 2. Pakalpojumu sniegšana
  • starpniecība kreditēšanā;
  • kredītu pieteikumu apstrāde;
  • pieprasījuma nosūtīšana Kreditoriem;
  • piedāvājumu sagatavošana Klientiem;
  • Klientu informēšana saistībā ar Pakalpojumiem;
  • citas saistītas darbības.
 3. Pārziņa leģitīmo interešu aizstāvēšanas darbības:
  • Pārziņa uzņēmējdarbības veikšana;
  • klientu identificēšana;
  • Pakalpojumu piedāvājuma sagatavošana;
  • līguma un citu dokumentu sagatavošana, noslēgšana, grozīšana un laušana;
  • pieteikumu, pretenziju, pieprasījumu un citu Klientu iesniegumu izskatīšana un apstrāde;
  • norēķinu administrēšana;
  • Klientu kredītspējas novērtēšana;
  • Partneru prasību izpilde Pakalpojumu ietvaros;
  • faktu pierādīšana;
  • Klientu un Partneru saistību izpildes nodrošināšana;
  • Krāpniecības un citu normatīvo aktu pārkāpumu un to risku novēršana;
  • Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana un attīstība;
  • atskaišu sagatavošana;
  • parādu piedziņa;
  • vēršanās tiesību sargājošajās iestādēs savu tiesību un interešu aizsardzībai;
  • Pārziņa un Partneru reputācijas aizsardzība;
  • biznesa plānošana, analīze un pilnveidošana.
 4. Profilēšana un automatizētā lēmumu pieņemšana
 5. Normatīvo aktu prasību izpilde
 6. Mārketinga pasākumi
  • uzskaite, plānošana un statistika;
  • pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana;
  • mārketinga pasākumu efektivitātes novērtēšana;
  • tirgus pētījumu veikšana;
  • Klientu informēšanai par jauniem produktiem, pakalpojumiem, izdevīgiem nosacījumiem u.tml.;
  • klientu lojalitātes palielināšana;
  • klientu aptauju veikšana.

Informācija par Personas datu izmantošanu tirgvedības nolūkos ir sniegta Pārziņa Mārketinga politikā, kas ir publicēta Tīmekļa vietnē.

8. Personas datu iegūšanas avoti

Pārzinis iegūst Personas datus no vairākiem avotiem:

Bankas konta izraksts iekļauj sevī visus ienākošos un izejošos darījumus par pilniem pēdējiem 6 kalendārajiem mēnešiem.

Informācija par finanšu datiem tiek iegūta tikai no Klienta norēķinu kontiem, nevis no aizdevuma, hipotēkas, tirdzniecības vai citiem kontiem.

Šī informācija var iekļaut personas kodu, konta numuru, ikmēneša naudas plūsmu (ienākumi un izdevumi), maksātājus un maksājumu saņēmējus, konta atlikuma pārsniegšanas gadījumus, aizdevumus un citus darījumus.

Pēc Datu subjekta pieprasījuma Pārzinis sniegs detalizētu informāciju par to, no kādiem avotiem tika iegūti tā Personas dati.

9. Piekļuve Personas datiem un to nodošana

Pārzinis piemēro attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Personas datus atbilstoši saistošo normatīvo aktu prasībām un nodrošinātu, lai Personas datiem nepiekļūstu personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata attiecīgo Personas datu apstrādei.

Personas datiem, pēc nepieciešamības, var piekļūt:

Pēc Datu subjekta pieprasījuma Pārzinis sniegs detalizētu informāciju par to, kādām personām tika nodoti tā Personas dati un kādos nolūkos.

10. Personas datu nosūtīšana ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm

Personas dati netiek sūtīti uz valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

11. Automatizētā Personas datu apstrāde un Profilēšana

Pārzinis veic Datu subjektu automātisko profilēšanu nolūkā prognozēt Klientu iespējas izpildīt savas kredītsaistības, kā arī Klienta profila novērtēšanas nolūkos, lai, atkarībā no tās rezultātiem, izvēlēties noteikto Kreditoru (-us), kuram (-iem) tiks nosūtīts Aizdevuma pieteikums.

Pārzinis neapstrādā automātisko lēmumu pieņemšanai īpašu kategoriju Personas datus: tādus, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, ģenētiskos Personas datus, biometriskos Personas datus, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības Personas datus un Personas datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Datu subjektam ir tiesība pieprasīt informāciju par to, kādi tā Personas dati tiek apstrādāti automātiski augstākminētajiem mērķiem.

Piekrītot šai Politikai, Datu subjekts dod savu nepārprotamu piekrišanu Pārzinim veikt tā Personas datu automatizēto apstrādi augstākminētajos nolūkos.

Datu subjektam ir tiesības iebilst pret Pārziņa lēmumu, kas ir balstīts tikai uz automatizēto Personas datu apstrādi, kā arī atsaukt savu piekrišanu tai, tostarp, arī Profilēšanai, izņemot gadījumus, kad:

Datu subjektam ir tiesības noskaidrot uz automatizētās Personas datu apstrādes pamata pieņemto lēmumu un apstrīdēt to, iesniedzot attiecīgu Pieprasījumu Pārzinim.

12. Komisijas maksājumi

Elizings.lv platforma saviem klientiem nodrošina finanšu piedāvājumus ar zemāko Gada procentu likmi (GPL), dažreiz to vēl vairāk samazinot, kas ir iespējams, pateicoties īpaši izstrādātiem sadarbības risinājumiem ar kreditoriem. Par to klientam tiek piemērota komisijas maksa, kas paredzēta par sniegto pakalpojumu.

Ģenerējot piedāvājumu saviem klientiem ar izdevīgāko procentu likmi un maksimāli samazinātu ikmēneša maksājumu, lai izlīdzinātu savus zaudējumus par sniegto pakalpojumu, atsevišķos gadījumos Elizings.lv piestāda klientiem komisijas rēķinu.

Pakalpojumu cenrādis Latvijas Republikas rezidentiem ir noteikts sekojošos diapazonos:

13. Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama attiecīgo Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanai, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, Pārzinis ņem vērā spēkā esošas normatīvo aktu prasības, saistību izpildes aspektus, Datu subjektu piekrišanas, un paša Pārziņa leģitīmās intereses.

Ja Personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, Pārzinis tos iznīcina vai piemēro tiem pseidonimizācijas pasākumus.

Pārzinis glabā un apstrādā Personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem pamatiem:

Personas dati, kas ir jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, tiek glabāti attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

Personas dati, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu informācijas atjaunošanu, tiek glabāti rezerves kopijās līdz brīdim, kamēr tiks izveidots minimālais jaunāku rezerves kopiju skaits, lai iepriekšējās rezerves kopijas varētu izdzēst.

Personas dati, kas ir nepieciešami, lai pierādītu saistību izpildi, tiek glabāti vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem: 10 gadi – saskaņā ar LR Civillikumu, 3 gadi – saskaņā ar Komerclikumu, u.tt.

14. Drošība

Lai nodrošinātu Personas datu aizsardzību un informācijas sistēmu, ar kurām Personas dati tiek apstrādāti, drošību, Pārzinis nosaka un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētās piekļuves, iegūšanas, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, mainīšanas un iznīcināšanas.

15. Sīkdatnes

Pārzinis izmanto sīkdatnes savā Tīmekļa vietnē. Informācija par sīkdatnēm ir pieejama Pārziņa Sīkdatņu politikā, kas ir publicēta: https://elizings.lv/lv/sikdatnu-politika

16. Datu subjekta tiesības

Lai Datu subjekts varētu īstenot kontroli pār saviem Personas datiem, tam ir piešķirtas sekojošas tiesības:

Datu subjektam tiesības uz Personas datu aizsardzību tiek īstenotas, iesniedzot Pārzinim attiecīgo Pieprasījumu, sūtot to elektroniskā formā uz e-pastu info@elizings.lv.

Pieprasījums var tikt iesniegts arī rakstiska formā Pārziņa birojā, kas atrodas: Ulbrokas ielā 23, Rīgā, LV-1021, Latvijā.

Nepieciešamības gadījumā, Datu subjekts var iesniegt Pieprasījumu arī mutiski.

Jebkurā gadījumā, Pārzinis patur sev tiesības, pirms Pieprasījuma izskatīšanas pēc būtības uzsākšanas, pārbaudīt tā iesniedzēja identitāti. Līdz ar to, ir jāņem vērā, ka elektroniskajā formā iesniegtajam Pieprasījumam ir jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu.

Savukārt, iesniedzot pieprasīju rakstiskā formā vai mutiski, Datu subjektam ir jāspēj pierādīt savu identitāti.

Gadījumā, ja Pieprasījums tiek iesniegts Datu subjekta vārdā, iesniedzējam ir jāpamato attiecīgās pārstāvības tiesības, iesniedzot Pārzinim atbilstošo aplecinājumu.

Pārzinis atbild uz Datu subjekta Pieprasījumiem ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc tas saņemšanas. Tomēr, gadījumā, ja Pieprasījums prasa ilgāku atbildes sagatavošanas laiku, tās sniegšanas termiņš var būt pagarināts, bet ne ilgāk, kā par trim mēnešiem. Jebkurā gadījumā, Pārzinis informēs Datu subjektu par kavējumu un to iemesliem viena mēneša laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas.

Datu subjekta Pieprasījuma izskatīšana ir bezmaksas. Ja, tomēr, Pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs un regulāri atkārtots, Pārzinis ir tiesīgs pieprasīt administratīvo izmaksu, kas saistītas ar atbildes uz Pieprasījumu sniegšanas nodrošināšanu, atlīdzināšanu vai arī atteikties izpildīt to.

17. Datu valsts inspekcija

Gadījumā, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa veiktā Personas datu apstrāde ir prettiesiska, vai arī nav apmierināts ar uz Pieprasījumu sniegto atbildi, realizējot savas tiesības uz Personas datu aizsardzību, tas var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā https://www.dvi.gov.lv/lv

Datu valsts inspekcijas kontakti:

18. Izmaiņas Politikā

Pārzinim ir tiesības grozīt šo Politiku, publicējot jauno Politikas versiju tepat, Tīmekļa vietnē.